სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წე­რენ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­ნარ­ქი­ის აღ­დგე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში, და­ვი­თის მა­გი­ერ უგო ბაგ­რა­ტი­ონს ისურ­ვებ­დნენ მე­ფედ. მარ­თა­ლია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­ნარ­ქი­ის აღ­დგე­ნა ჯერ კი­დევ ხუმ­რო­ბი­სა და კრი­ტი­კის თე­მად რჩე­ბა, მაგ­რამ ახ­ლოს გა­ვიც­ნოთ უგო, იგი­ვე გუ­ა­რამ ბაგ­რა­ტი­ონ-მუხ­რა­ნე­ლი, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში კი არა, მე­ო­რე სამ­შობ­ლო­ში, ეს­პა­ნეთ­შიც ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია.

თუმ­ცა უგო ბაგ­რა­ტი­ო­ნის გა­მე­ფე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, მი­ნი­მუმ და­ვით­მა და და­ვი­თი­სა და ანას სა­ერ­თო შვილ­მა გი­ორ­გი ბაგ­რა­ტი­ონ-ბაგ­რა­ტი­ონ­მა უნდა თქვან ტახ­ტზე უარი, რაც ცხა­დია, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია.

ქარ­თვე­ლი პრინ­ცი დე­დის მხრი­დან ნა­თე­სა­ურ კავ­შირ­შია ეს­პა­ნელ დიდ­გვა­როვ­ნებ­თან. კარ­გი გა­რეგ­ნო­ბით წყა­ლო­ბით უგო სა­სურ­ვე­ლი სა­სი­ძოა, არამ­ხო­ლოდ ეს­პა­ნეთ­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არა­მედ მსოფ­ლი­ოს სხვა ქვეყ­ნებ­შიც. მის შე­სა­ხებ ხში­რად წერს ეს­პა­ნუ­რი მე­დია. უყ­ვარს გარ­თო­ბა, მოგ­ზა­რო­ბა, გა­ტა­ცე­ბუ­ლია ტექ­ნო მუ­სი­კით.

ხში­რად სტუმ­რობს სა­ქარ­თვე­ლოს და მე­გობ­რობს ბევრ თბი­ლი­სელ­თან. მას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს უფ­როს ძმა და­ვით­თან. ძმე­ბი ხში­რად ჩნდე­ბი­ან ერ­თად სხვა­დას­ხვა მნიშ­ვნე­ლო­ვან შეხ­ვედ­რებ­ზე. ბო­ლოს და­ვი­თი და უგო სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის ინა­უ­გუ­რა­ცი­ა­ზეც იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ.

უგო ბაგ­რა­ტი­ო­ნი ბიზ­ნეს­მენ ლე­ვან ვა­სა­ძეს­თან ერ­თად, თა­ვი­სი ძმის­შვი­ლის, გი­ორ­გი ბაგ­რა­ტი­ონ-ბაგ­რა­ტი­ო­ნის ნათ­ლი­აა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ გი­ორ­გი ბაგ­რა­ტი­ონ-ბაგ­რა­ტი­ო­ნი, მო­ნარ­ქი­ის აღ­დგე­ნის მსურ­ველ­თათ­ვის მო­მა­ვალ მე­ფედ მო­ი­აზ­რე­ბა. ის და­ვით ბაგ­რა­ტი­ონ-მუხ­რა­ნელ­სა და ანა ბაგ­რა­ტი­ონ-გრუ­ზინ­სკის ხან­მოკ­ლე ქორ­წი­ნე­ბის დროს შე­ე­ძი­ნათ.

უგო ბაგ­რა­ტი­ო­ნი ძი­რი­თა­დად ეს­პა­ნეთ­ში ცხოვ­რობს და ქო­ნე­ბის სა­კი­თხებ­ში სა­კონ­სულ­ტა­ციო სა­ა­გენ­ტოს, Berkshire Hathaway HomeServices Marbella-ს გუნ­დის წევ­რია და მრჩევ­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბა აქვს.

“წარ­მო­მავ­ლო­ბით ქარ­თვე­ლი, გა­მოც­დი­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, რო­მელ­საც ათწლე­უ­ლე­ბია გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს გლო­ბა­ლუ­რი ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის, გა­ყიდ­ვე­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მე­ნე­ჯმენ­ტში“, – ვკი­თხუ­ლობთ უგოს შე­სა­ხებ კომ­პა­ნი­ის ვებგ­ვერ­დზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

უგო ბაგ­რა­ტი­ონს გა­ნათ­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი აქვს მად­რი­დის, პა­რი­ზი­სა და ლონ­დო­ნის ბიზ­ნეს სკო­ლებ­ში, სა­დაც ეუფ­ლე­ბო­და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბიზ­ნეს მე­ნე­ჯმენტს. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში მან გა­ნა­ვი­თა­რა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნებ­თან და მსოფ­ლი­ოს არა­ერთ ქვე­ყა­ნას­თან აქვს მყა­რი კონ­ტაქ­ტე­ბი.

ბაგ­რა­ტი­ო­ნე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი თა­ვი­სუფ­ლად სა­უბ­რობს ეს­პა­ნურ და ინ­გლი­სურ ენებ­ზე – “გარ­და ამი­სა, არის სან­დო და სა­ი­მე­დო მრჩე­ვე­ლი, რო­მე­ლიც გა­ნაგ­რძობს პარტნი­ო­რო­ბას მომ­ხმა­რებ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად”, – ვკი­თხუ­ლობთ Marbella-ს ვებგ­ვერ­დზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

უგო ბაგ­რა­ტი­ო­ნის ამ­ჟა­მინ­დე­ლი რჩე­უ­ლი ევ­რო­პუ­ლი წარ­მო­შო­ბის გო­გო­ნაა, რო­მელ­თან ერ­თა­დაც ქარ­თვე­ლი პრინ­ცი ბევ­რს მოგ­ზა­უ­რობს.

უგო ცუ­დად ფლობს ქარ­თულ ენას, თუმ­ცა რო­გორც მას­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ­ბო­ბენ, ძა­ლი­ან არის შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ზე და ამა­ში დიდი წვლი­ლი, დე­დას მი­უ­ძღვის.